Senior Analyst SAP Plant Maintenance (Calgary, AB, CA)