Alberta Slashes Economic Growth Forecast As Oil Prices Bite